Parametric lamp è la lampada generata da un equazione matematica di Unit Arkitektur